خرید شال اورژانس هوايي کشور بالگرد ندارد

رئيس مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در حال حاضر در اورژانس هوايي بالگرد وجود ندارد و آنچه به عنوان اورژانس 115 هوايي وجود دارد، تنها در قالب خريد خدمات است.

دکتر غلامرضا معصومي در گفتگو با خبرگزاري مهر در مشهد افزود: محدوديت اعتبارات هنوز به ما اجازه نداده بتوانيم ناوگان امدادرساني خود را به طور کامل تجهيز کنيم.

رئيس مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در حال حاضر در اورژانس هوايي بالگرد نداريم و آنچه به عنوان اورژانس 115 هوايي وجود دارد، تنها در قالب خريد خدمات است.

وي اظهار داشت: علت اين امر اين است که هزينه تهيه يک فروند بالگرد، معادل ايجاد حدود يکصد پايگاه اورژانس در کشور است و اين جداي از هزينه هاي لجستيکي و نگهداري بالگرد است.

وي مجهز شدن ناوگان امدادرساني را به موتورسيلکت به عنوان راهکاري براي جايگزيني بالگرد و افزايش سرعت ارائه خدمات عنوان کرد.

معصومي افزود: با خريد دو هزار و 800 دستگاه آمبولانس، شمار آمبولانسهاي کشور را به حدود سه هزار و 500 دستگاه افزايش يافته است و تا شهريور 700 دستگاه و تا ابتداي زمستان امسال نيز 300 دستگاه آمبولانس چهار محوره ديگر به اين ناوگان اضافه خواهد شد.

وي با بيان اينکه در شرايط کنوني و با وجود امکانات موجود از آنچه که در برنامه چهارم توسعه براي ما تعيين شده نه تنها عقب نيستيم، گفت: در حاضر در حوادث جاده اي، متوسط حضور بين 5/14 تا 15 دقيقه در شهرهاي کوچک هفت دقيقه، شهرهاي بزرگ 9 تا 5/9 و در تهران 5/12 دقيقه است.

خرید شال اورژانس هوايي کشور بالگرد ندارد

رئيس مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در حال حاضر در اورژانس هوايي بالگرد وجود ندارد و آنچه به عنوان اورژانس 115 هوايي وجود دارد، تنها در قالب خريد خدمات است.

دکتر غلامرضا معصومي در گفتگو با خبرگزاري مهر در مشهد افزود: محدوديت اعتبارات هنوز به ما اجازه نداده بتوانيم ناوگان امدادرساني خود را به طور کامل تجهيز کنيم.

رئيس مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در حال حاضر در اورژانس هوايي بالگرد نداريم و آنچه به عنوان اورژانس 115 هوايي وجود دارد، تنها در قالب خريد خدمات است.

وي اظهار داشت: علت اين امر اين است که هزينه تهيه يک فروند بالگرد، معادل ايجاد حدود يکصد پايگاه اورژانس در کشور است و اين جداي از هزينه هاي لجستيکي و نگهداري بالگرد است.

وي مجهز شدن ناوگان امدادرساني را به موتورسيلکت به عنوان راهکاري براي جايگزيني بالگرد و افزايش سرعت ارائه خدمات عنوان کرد.

معصومي افزود: با خريد دو هزار و 800 دستگاه آمبولانس، شمار آمبولانسهاي کشور را به حدود سه هزار و 500 دستگاه افزايش يافته است و تا شهريور 700 دستگاه و تا ابتداي زمستان امسال نيز 300 دستگاه آمبولانس چهار محوره ديگر به اين ناوگان اضافه خواهد شد.

وي با بيان اينکه در شرايط کنوني و با وجود امکانات موجود از آنچه که در برنامه چهارم توسعه براي ما تعيين شده نه تنها عقب نيستيم، گفت: در حاضر در حوادث جاده اي، متوسط حضور بين 5/14 تا 15 دقيقه در شهرهاي کوچک هفت دقيقه، شهرهاي بزرگ 9 تا 5/9 و در تهران 5/12 دقيقه است.