خرید شال پاسخ رسمي ايران به بيانيه 5+1

جمهوري اسلامي ايران از گفت‌وگو و تعامل سازنده استقبال و اعلام كرد بسته‌ي پيشنهادي به روز شده خود را ارائه خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، در بيانيه رسمي كشورمان در پاسخ به بيانيه اخير ‌٦ كشور گفت‌وگو راه حل مشكلات در عرصه‌ي بين‌المللي خوانده و تاكيد شده است برخي مفاد بينيه كشورهاي ياد شده از تحولات جديد فاصله دارد و نافي احترام متقابل و گفت‌وگو در فضاي عادلانه است.

جمهوري اسلامي ايران در اين بيانيه با تاكيد مجدد بر ادامه‌ي فعاليتهاي هسته‌يي در تعامل با آژانس انرژي اتمي در چارچوب NPT اعلام كرده بسته‌ي پيشنهادي خود را به روز كرده و آماده‌ي گفت‌وگو و تعامل سازنده است.

متن « بيانيه رسمي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به بيانيه مورخ ‌١٩/١/١٣٨٨ شش كشور در لندن» به اين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

‌١- جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته از گفت‌وگوهاي سازنده و عادلانه مبتني بر احترام متقابل در فضاي همكاري استقبال مي‌كند و بر اين باور است كه مشكلات موجود در عرصه‌ي بين‌الملل بايد از راه گفت‌وگو حل شود.

‌٢- جمهوري اسلامي ايران فعاليت‌هاي هسته‌يي خود را در تعامل فعال با آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب NPT و مقررات آن همانند ساير اعضاء دنبال خواهد كرد.

‌٣- برخي مفاد بيانيه ‌١+5 در تناقض آشكار با ساير بندها به گونه‌اي تنظيم شده است كه از تحولات جديد فاصله دارد و يادآور رويكردي است كه سعي داشت در گفت‌وگوي با ملتها به جاي احترام متقابل از ادبيات زور و تهديد استفاده كند كه ناكارآمدي آن به اثبات رسيده است. ملت ايران تعابيري چون استراتژي دو مسيره را نافي احترام متقابل و گفت‌وگو در فضاي عادلانه مي‌داند و آن را اهانت و در تعارض با علاقه اظهار شده در بيانيه مزبور تلقي مي‌كند.

‌٤- جمهوري اسلامي ايران با اين باور كه شرايط امروز جهان همگان را به عدالت، صلح و آرامش براي همه فرا مي‌خواند، از ايجاد بسترهاي مناسب براي گفت‌وگو و همكاري در اين زمينه استقبال و با به روز كردن بسته‌ي پيشنهادي ارائه شده در سال قبل آمادگي خود را براي گفت‌وگو و تعامل سازنده اعلام مي كند.»