خرید شال جزئیات نامه لاریجانی به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون همچنان در انتظار پاسخ شورای نگهبان به نامه سال گذشته رئیس مجلس درباره قراردادهای بین المللی است، درباره جزئیات این نامه و درخواست مندرج در آن توضیح داد.

به گزارش مهر، حمیدرضا کاتوزیان اظهار داشت: «در نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان آمده است سابقه تاریخی تلخ از انعقاد قراردادهای بزرگ بین المللی توسط دولت ها بدون توجه به نظر نمایندگان داریم که از جمله آن قرارداد رژی و دارسی است.» وی گفت: «لاریجانی در این نامه یادآور شده تدوین کنندگان قانون اساسی با توجه به این موضوع اصل 77 و 125 قانون اساسی را در قانون گنجاندند تا کلیه قراردادها، معاهدات، توافقنامه های بین المللی توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد و رئیس جمهور و یا نماینده آن این قرارداد را به امضا برسانند.»

این نماینده مجلس گفت: «رئیس مجلس تاکید کرده است در سال 63 به خاطر شرایط خاص و قرارگرفتن در دوران دفاع مقدس شورای نگهبان به دولت مجوز داد تا خود راساً قراردادها با «بخش خصوصی» خارجی را منعقد کند اما دولت ها پس از زمان جنگ این رویه را ادامه دادند.»

کاتوزیان خاطر نشان کرد: «رئیس مجلس در این نامه درخواست کرده است تا شورای نگهبان بر ضرورت این مجوز خود در آن شرایط خاص تاکید و به نوعی مشکل موجود در عقد قراردادها که بدون نظر نمایندگان انجام می شود را حل کند و طبق قانون اساسی قراردادها انجام شود.»

وی گفت: «نکته قابل تامل آن است که اجازه شورای نگهبان به دولت در شرایط زمان جنگ عقد قرارداد بابخش خصوصی بود در حالی که دولت های خارجی اکثراً قراردادها را توسط شرکت های خصوصی منعقد می کنند و خود کمتر وارد موضوعات قرارداد می شوند.»

رئیس کمیسیون انرژی یادآور شد: «متاسفانه همه دولت های پس از جنگ بدون توجه به اصل 77 و 125 قانون اساسی مجلس را کاملاً دور زده و قرارداد منعقد می کنند و درستی قرارداد ها، حداقل از جنبه های حقوقی و اینکه چطور حقوق ملت ایران در قراردادها مورد توافق قرار می گیرد مورد سوال است.»