خرید شال احمدي‌نژاد در جامعه روحانيت رای نیاورد

عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: آراي موافق اعضاي جامعه روحانيت در حمايت از محمود احمدي‌نژاد به حدي نبود كه به نصاب قابل اعلام برسد.

غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران و رييس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در گفت‌وگو با «ايلنا» درباره جلسه جامعه روحانيت مبارز براي تصميم‌گيري در مورد حمايت از كانديداتوري محمود احمدي‌نژاد در انتخابات آينده گفت: جامعه روحانيت مبارز به نتيجه‌اي كه بتواند آن را اعلام كند،‌ نرسيده است. وي در پاسخ به اين سوال كه علت به اجماع نرسيدن اعضاي جامعه روحانيت در حمايت از احمدي‌نژاد چيست، گفت: اين موضوع به دليل انتقاداتي است كه جامعه روحانيت به ايشان دارد. وي تصريح كرد: هر چند اكثريت اعضاي جامعه در جلسه به حمايت از احمدي‌نژاد راي موافق داده‌اند و اقليت راي به سكوت، اما آراي موافق به نصاب قابل اعلام نرسيد. مصباحي مقدم در ادامه افزود: اينكه جامعه روحانيت به جمع‌بندي نرسيده است به دليل بحث مقايسه بين دو كانديدا است كه هر كدام نكات مثبت و منفي دارند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا منظور شما از دو كانديدا ميرحسين موسوي و احمدي‌نژاد است، گفت: ‌بله، هر كدام از اين دو بزرگوار نكات مثبت و منفي‌اي دارند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حمايت از موسوي هم در جامعه روحانيت مبارز مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: ‌در ميان اين دو كانديدا بايد دست به انتخاب زد؛ البته ممكن است يك انتخاب هم اين باشد كه نه اين نه آن از هيچكدام حمايت نكنيم.