خرید شال كفاشيان: در صورت موافقت با استعفاي مايلي‌كهن، با گزينه‌هاي قبلي صحبت مي‌كنيم

علي كفاشيان درپي استعفاي محمد مايلي‌كهن از سرمربي گري تيم ملي فوتبال ايران گفت: پنج شنبه يا شنبه‌ي آينده در جلسه هيأت رئيسه فدراسيون در خصوص استعفاي مايلي‌كهن تصميم گيري خواهد شد.

رييس فدراسيون فوتبال درپي اعلام استعفاي “محمد مايلي‌كهن” در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: استعفاي مايلي كهن در جلسه‌ي آتي هيأت رئيسه كه در يكي از روزهاي پنج شنبه يا شنبه آينده برگزار مي‌شود، بررسي و در رابطه با آن تصميم گيري خواهد شد.

وي افزود: پذيرش يا عدم پذيرش استعفاي مايلي‌كهن بستگي به نظر هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال بستگي دارد، چراكه بعضي از اعضا با استعفاي وي مخالف و بعضي موافق هستند.

كفاشيان در پايان به ايسنا گفت: در صورت موافقت با استعفاي محمد مايلي‌كهن سرمربي تيم فوتبال روي گزينه هاي قبلي فدراسيون فوتبال براي هدايت تيم ملي بحث و بررسي خواهد شد.