خرید شال به مايلي‌كهن گفتم با قدرت به كارش ادامه دهد

عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: از مايلي‌كهن خواستم با قدرت به كار خود در تيم ملي ادامه دهد.

عزيز محمدي در گفت و گو با فارس، در مورد استعفاي محمد مايلي كهن، اظهار داشت: ايشان استعفاي خود را به سايت ها داده؛ نه به فدراسيون. در ثاني، هنوز هيات رئيسه فدراسيون در اين باره تصميم گيري نكرده است.

وي افزود: تا زماني كه بررسي نكنيم، نمي توانيم حرف بزنيم. او با بيانيه جديد خود در قبال افرادي كه به انتقاد از او پرداختند، قصد داشته حرف هاي خود را بزند.

محمدي عنوان كرد: با اين استعفا خواست دست فدراسيون براي تصميم گيري را باز بگذارد. بعد از بيانيه دوم با او حرف زدم و از او خواستم با قدرت به كارش در تيم ملي ادامه دهد.