خرید شال رد طرح مستثني شدن ورزش از قانون

طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي تغيير قانون دوشغله‌ها و مستثنا كردن ورزش از ساير شغل‌ها در كار گروه تربيت بدني كميسيون فرهنگي رد شد.

به گزارش ايپنا، در جلسه‌اي كه روز گذشته باح ضور دكتر ايوبي معاون فرهنگي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور، عبدالرضا ساور معاون پارلماني سازمان تربيت بدني و اعضاي كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي برگزار شد، راهكارهاي قانوني پرونده دوشغله‌هاي دستگاه ورزشي مرد بررسي قرار رگفت و در نهايت طرح پيشنهادي سازمان تربيت بدني كه به امضاي چند تن از نمايندگان رسيده بود، رد شد.

طرح مذكور در اولين جلسه كميسيون فرهنگي بررسي و در صورت تصويب راهي صحن علني مجلس خواهد شد.