خرید شال ادعای جنگ سایبری علیه دولت نهم!

يکي از مديران خبرگزاري رسمي دولت «ايرنا» مدعي شد هر پنج دقيقه يک وبلاگ براي تخريب دولت راه اندازي شده است.

مديرکل پژوهش ايرنا، در گفت وگو با فارس گفت؛ بررسي ها نشان مي دهد از ابتداي فروردين امسال روزانه 290 وبلاگ «به ظاهر شخصي» راه اندازي شده است.

وی با «زنجيره يي» خواندن اين وبلاگ ها مدعي شد «يک گروه هفت الي 10 نفري» کار راه اندازي وبلاگ ها را بر عهده گرفته اند که تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 30 هزار وبلاگ راه اندازي مي شود.