خرید شال مجلس، براي چند نفر قانون تصويب نمي‌كند

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون نبايد با افراد تطبيق داده شود، بلكه افراد بايد خودشان را با قانون تطبيق دهند.

جواد آرين‌منش در گفت وگو با ايپنا ضمن بيان اين مطلب افزود: طرحي كه روز گذشته از سوي برخي كارگروه‌ها و فراكسيون‌ها ارائه شد، در راستاي اصلاح تبصره‌اي از تبصره‌هاي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ورزشي است كه هدف از اصلاح اين تبصره ايجاد امكاني براي قرار گرفتن ورزش در رديف شغل‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و… است.

وي خاطرنشان كرد: اين افراد با ارائه طرح پيشنهادي مذكور، درصددند بعضي مسئوليت‌ها نظير رياست ، دبيركلي و ساير مسئوليت‌هاي كميته ملي المپيك، اعضاي هيات رئيسه فدراسيون‌ها و مشاغلی از اين دست كه در تفسير سازمان بازرسي كل كشور شغل محسوب شده‌اند، از اين قائده مستثني شوند و بدين طريق مسئولان مربوطه بتوانند شغل خود را حفظ كنند.

عضو كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي مجلس اذعان داشت: در بررسي‌هاي اوليه كه روز گذشته با حضور نمايندگاني از سازمان بازرسي و تربيت بدني صورت گرفت، به نظر مي‌رسدچنين مواردي نمي‌تواند راهكار قانوني باشد و قرار نيست براي حل مشكل تعداد محدودي از افراد، در مجلس قانون تصويب كنيم.

آرين‌منش خاطرنشان كرد: بعيد مي‌دانم چنين طرحي به تصويب كميسيون فرهنگي و نمايندگان مجلس برسد، چرا كه راه نزديك‌تري براي اين موضوع وجود دارد و آن هم واگذاري يكي از چند شغل مديران دوشغله است.