خرید شال قطع “خودکار” برق مشترکان پرمصرف

وزارت نیرو طرحی را در دست اجرا دارد که براساس آن، برق مشترکان پرمصرف در زمان پیک مصرف محدود شده و در صورت لزوم قطع می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو در سال جاری برای کنترل مصرف برق مشترکان پرمصرف ، نصب کنتورهای هوشمندی دردستور کار قرار داده است که در مواقع لزوم مصرف برق مشترکان را محدود کرده و به صورت دقیق، میزان مصرف و ساعات مصرف را نشان می دهد.این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در مشهد اجرایی شده و علاوه بر نصب این کنتورها، تمام برقهای غیرمجاز جمع آوری و شبکه های توزیع نیز اصلاح شده است.نصب کنتورهای هوشمند هم اکنون در نقاط دیگر کشور نیز در حال انجام است، اما به گفته مسئولان وزارت نیرو، اجرای این طرح نیاز به تامین منابع مالی و سرمایه گذاری دارد.در همین حال، وزارت نیرو قصد دارد برای جلوگیری از هدررفت برق نیز شبکه های فرسوده را جمع آوری و آنها را بهسازی کند.