خرید شال صفایی فراهانی:این آقا هیچ اطلاعاتی ندارد

رييس اسبق فدراسيون فوتبال کشورمان پيش بيني کرد که در انتخابات کميته اجرايي AFC و در رقابت ميان بن همام قطري و شيخ سلمان بحريني، همام به پيروزي قاطعانه خواهد رسيد.

محسن صفايي فراهاني رييس اسبق فدراسيون فوتبال و عضو کميته اجرايي AFC به برنا گفت: رقابت آتي ميان آقايان بن همام و شيخ سلمان براي کسب يک کرسي از کميته اجرايي AFC برگزار مي شود که آقاي بن همام به جز سمت رياست AFC، دراين کميته نيز عضويت دارد و بزودي با شيخ سلمان بحريني براي کسب مجدد اين کرسي رقابت خواهد کرد.

صفايي فراهاني با اعلام اينکه راي فدراسيون ها درانتخابات آينده مخفي خواهد ماند گفت: شيخ سلمان بحريني هيچ اطلاعاتي از فوتبال آسيا ندارد و هيچ وقت هم عضو کنفدراسيون نبوده و حالا خودش را کانديدا کرده است. لذا تصميم گيري درباره اين فرد و اينکه فدراسيون فوتبال ايران به کدام گزينه راي بدهد، برعهده خود آقايان است.

رييس اسبق فدراسيون فوتبال کشورمان درادامه گفت: انتخابات رياست کنفدراسيون فوتبال آسيا در سال 2011 برگزار مي شود و انتخابات اخير براي عضويت در کميته اجرايي AFC است يعني اگرآقاي شيخ سلمان انتخاب شود، مثل بنده به عضويت کميته اجرايي 19 نفره درآمده است.

وي در انتها گفت: پيش بيني من اين است که آقاي بن همام با 30 تا 33 راي در رقابت با آقاي شيخ سلمان پيروز مي شود. اين کانديداي بحريني نهايتاً 12 راي کسب مي کند.