خرید شال احتمال تصويب تعرفه 40 درصدي واردات خودرو

تعرفه واردات خودرو که در بودجه 88 ، 75 درصد تعيين شد، به احتمال زياد با رايزني وزارت بازرگاني به 40 درصد کاهش خواهد يافت.

با توجه به مصوبه اخير مجلس مبني بر افزايش تعرفه محصولات نهايي کشاورزي به اندازه تعرفه خودرو سواري، کاهش تعرفه واردات خودرو سواري در دستور کار کميسيون ماده يک قرارگرفت. به گفته بابک افقهي معاون کل سازمان توسعه تجارت يکي از گزينه هاي موجود براي اجراي ماده 40 قانون بودجه سال 88 مجلس کاهش تعرفه واردات خودرو سواري است.

او در گفت وگو با ايسنا گفت؛ وزارت بازرگاني براي جلوگيري از افزايش جهشي قيمت محصولات مصرفي نهايي کشاورزي در داخل کشور راه حل کاهش تعرفه واردات خودرو را پيشنهاد کرده و به همين منظور نيز بررسي هاي کارشناسي کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شده است.

او ادامه داد؛ از آنجا که قانونگذار به دولت تکليف کرده است تعرفه محصولات کشاورزي همانند تعرفه خودرو سواري تعيين شود، براي جلوگيري از ايجاد شوک ناگهاني به بازار و فشار بيش از اندازه به مصرف کننده، گزينه کاهش تعرفه واردات خودرو سواري در دستور کار کميسيون ماده يک قرار گرفت .