خرید شال پرداخت ديرهنگام حق‌الزحمه انتخابات معلمان

يکي از بينندگان «» در پيامي به اين سايت اين گونه نوشته است: ما عده‌اي از معلمان مراغه، در سال 85 در انتخابات شوراهاي شهر و خبرگان رهبري با فرمانداري همکاري کرديم.

همه کساني که در انتخابات بوده و کارمند ديگر دارات و بانک‌ها بودند، در همان روزهاي نخست برگزاري، حق‌الزحمه خود را گرفتند؛ آن هم دست‌کم دويست هزار تومان براي سه روز همکاري.
اما متأسفانه، حق‌الزحمه انتخابات معلمان را نگه داشتند و مي‌خواهند اين دستمزد را در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که احتمال مي‌دهند، دوباره براي همکاري معلمان نياز خواهند داشت، پرداخت کنند، آن هم تنها بيست هزار تومان براي سه روز همکاري.

حال اين پرسش مطرح است، چه فرقي بين معلمان و کارمندان ديگر ادارات هست؟
چرا حق‌الزحمه معلمان را سه سال نگه داشته‌اند؟
چرا در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، مي‌خواهند اين حق را پرداخت کنند؟
و هزاران چراي ديگر؟!

اين است معناي مهرورزي دولت؟ تا کي حق‌کشي؟ تا کي دروغ و دورنگي؟ آيا کارمندان فرمانداري‌ها و شخص فرماندار هم در ازاي برگزاري انتخابات فقط بيست هزار تومان گرفته‌اند؟ چه کسي بايد به فرياد حق کشي و تظلم خواهي معلمان بايد پاسخ بدهد؟ چرا وزير آموزش و پرورش ساکت است و تنها شاهد و ناظر بر اجحاف در حق همکارانش؟

ما از سايت «» انتظار داريم، اين مشکل را به نحو مقتضي بازتاب داده و توجه مسئولان امر را به اين حق‌کشي‌ها معطوف کند.