خرید شال هشدار بانك مركزي درباره تغيير مديرعامل «سرمايه»

بانك مركزي به هيات مديره بانك سرمايه در خصوص جا به جايي مدير عامل آن بانك هشدار داد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در پي صورتجلسه مورخ 22/1/88 هيات مديره بانك سرمايه كه در آن به خاتمه مسئوليت آقاي سيدبهاء الدين هاشمي از سمت مدير عاملي آن بانك اشاره شده است ،

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به رئيس هيات مديره بانك ياد شده اعلام كرد :«جا به جايي مديرعامل آن بانك صرفا پس از هماهنگي و ارائه توضيحات كافي به بانك مركزي امكان پذير است لذا مقتضي است تا بررسي و تعيين مديريت عامل جديد، مدير عامل فعلي كما في السابق با حفظ اختيارات و وظايف قبلي در آن بانك حضور يابد، درغير اين صورت بانك مركزي به موجب اختيارات قانوني خود اقدامات بعدي را به منظور حفظ سلامت بانك سرمايه و نظام بانكي كشور و حفظ سپرده هاي مردم به انجام مي رساند ».