خرید شال «تهران امروز» با اتفاق آرا تبرئه شد

هيئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از جلسه بررسي اتهام مدير‌ مسئول تهران امروز نظر بر تبرئه وي داد.

به گزارش فارس، هيئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از جلسه بررسي اتهام مدير‌ مسئول تهران امروز با اتفاق آرا نظر بر تبرئه وي داد.

دادگاه رسيدگي به اتهام مديرمسئول روزنامه تهران امروز پرويز اسماعيلي امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به تصدي قاضي سيامك مدير خراساني برگزار شد.