خرید شال تظاهرات مجاری‏ها علیه اصلاحات اقتصادی

سه هزار مجارستانی در اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت این کشور در مقابل ساختمان پارلمان کشورشان تظاهرات کردند.

به گزارش شبکه خبر به نقل از یورونیوز، تظاهرکنندگان که به دعوت اتحادیه های کارگری به تظاهرات آمده بودند علیه تدابیر نخست وزیر این کشور برای احیای مجدد اقتصاد مجارستان شعار دادند.

اتحادیه ها از دولت مجارستان می خواهند از فرصت های شغلی حمایت کرده و باری را از دوش کارگران وکارکنان بحران زده بردارد.

اصلاحات اقتصادی مد نظر دولت مجارستان بیشتر، کارکنان بخش خدمات دولتی این کشور را آسیب پذیر ساخته است.