خرید شال بوشهر در برابر شهرک‌هاي يهودي‌نشين

سرويس بين‌الملل «» ـ برخي از مقامات بلندپايه در دولت اوباما، هرگونه همراهي با اسرائيل و اقدام عليه ايران را وابسته به تخريب شهرک‌هاي يهودي‌نشين کرانه باختري و نوار غزه کرده‌اند.
به گزارش روزنامه عبري زبان «يدیعوت آحارنوت»، برخي از مقامات کاخ سفيد، طرحي داده‌اند به نام «بوشهر در مقابل يتزار»، که بر پايه آن، آمريکا اسرائيل را در اقدام احتمالي عليه ايران همراهي و اسرائيل هم در عوض، شهرک‌هاي يهودي‌نشين را در ارتفاعات کرانه باختري به نام «يتزار» تخريب مي‌کند؛ در واقع، ايده‌اي که پشت اين شعار هست، نشان از شرايط آمريکا براي همراهي با اسرائيل عليه برنامه هسته‌ا‌ي ايران دارد.
با وجود این، «زالمن شووال»، سفير سابق اسرائيل در آمريکا، اين ادعا را واهي و بي‌‌پایه مي‌داند و بر این باور است: «هيچ کس در آمريکا چنين فکري در سر ندارد، چرا که ايران، تنها اسرائيل را تهديد نمي‌کند، بلکه همه متحدان ما از جمله اروپا و آمريکا را نيز تهديد مي‌کند؛ بنابراين، هيچ کس نمي‌تواند مسأله ايران را با شهرک‌سازي در اسرائيل مرتبط سازد.»
کارشناسان بر اين باورند که  وجود چنين طرحي‌هايي در کاخ سفيد، در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات هسته‌اي ايران با اروپا و آمريکا، چندان بعيد به نظر نمي‌رسد. گو اينکه اوباما با چنين طرحي خواهد توانست هم با اعراب محافظه‌کاري چون مصر و عربستان سعودي همراهي کند و هم مقامات اسرائيلي را با اقدام عليه ايران خشنود نگه دارد.
گفتنی است، حدود شش منطقه مهم يهودي‌نشين در ارتفاعات کرانه باختري وجود دارد.