خرید شال ها! چیه؟

همایش خودجوش دانشجویی حامیان احمدی‌نژاد برگزار شد.

ببخشید دیگه بعضی جاهای تصویر، میانگین سن دانشجویان به 30 یا 40 می رسه!

اولین کنگره حزب توسعه و عدالت با حضور شخصیت های سیاسی برگزار شد.

حضرتی: آقا محسن خوب همه رو سرکار گذاشتی‏ها، می‏گی میام، نمی‏یام!

داوودی: دولت نهم در هر سال، شش برابر دولت‌های گذشته کار کرده است.

داوودی: ها! چیه؟ حالا یه پنج، شش برابری زیاد گفتم چی می شه مگه؟

خبرگزاری ایرنا خبری درباره بازتاب پرتاب ماهواره امید منتشر کرد.

ـ  ببخشید دیگه، تا بروکراسی اداری طی بشه، 2 ماهی طول می کشه خبر بیاد رو سایت!: ببخشید، اشتباه شد، اینم گاف ماست دیگه البته به خاطر سرعت زیاد!

بزغاله ای به نام حنا در پژوهشکده رویان متولد شد.

مادر حنا: حنا جون اگر می‌دونستم با تولد تو این قدر معروف می‌شیم، چندتا شکم دیگه هم می‏زائیدم!