خرید شال منبع جديد درآمد مخابرات

ظاهراً رويه ارسال نامنظم قبض‌هاي تلفن همراه همه‌گير شد. به نوشته «اعتماد»، هرچند پيش از اين شرکت مخابرات قبوض را يکي در ميان ارسال مي‌کرد اما ظاهراً در سال جديد، هيچ قبضي به آدرس مشترکان فرستاده نمي‌شود و مشترکان تلفن همراه ناچارند ضمن مراجعه به مراکز ذيربط و پرداخت وجه نقدي قبض‌هاي خود را دريافت کنند.به گزارش «»، علاوه بر این نیز تلفن همراه افرادی که قطع شده نیز باید هزینه وصل مجدد را پرداخت کنند که این هزینه در قبض آتی درج خواهد شد.