خرید شال تعویض اسناد رسمی و مالکیتی، از امسال

اسناد رسمی و مالکیتی، شامل زمین و مسکن، از امسال تعویض می شود.

به گزارش شبکه خبر ، رئیس سـازمان ثبت اسناد و امـلاک کشور گفت: برخی اسناد در دست مالکان ، به علت کمبود اطلاعات، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است .

حسینعلی امیری افزود: کـار پیش نویس اسناد جـدید بر اساس مطالعات دو سال گذشته شکل گرفته است و اسناد مالکیت از امسال با پیش بینی شاخص امنیتی ، دو برگی می شود .

وی اضافه کرد: در اسناد کنونی جـایی بـرای نقشه ملک، پیش بینی نشده است امـا در اسناد جدید علاوه بر تعیین حدود املاک، نقشه های دقیق ، و دارای کد ملی ، کد پستی، و همچنین اطلاعاتی درباره مالک است و امکـان جعل سند و کپی برداری از آن وجود ندارد.

رئیس سـازمان ثبت اسناد و امـلاک کشور افزود: پیش نویس جدیدی برای جایگزینی مواد قـانونی 147و 148 قـانون ثبت درباره تبدیل قـول نامه های عادی به رسمی آماده و در اختیار مجلس قرار گرفته است و درصورت تصویب مجلس بـه این خـواسته عمـومی رسیدگی خواهد شد .

امیری با اشاره به اصلاح و ثبت 14 ماده قانونی ، در 4 سال گذشته ، گفت: هم اکنون جمعی از استـادان دانشگاه ها و کارشناسان این سازمان در حال مطالعه و طرح قوانین ثبتی جدید هستند.