خرید شال تاييد انحراف 1 ميلياردي دولت در سال 85

رئيس کميسيون انرژي مجلس انحراف يک ميلياردي دولت نهم در اجراي قانون بودجه سال 85 را تاييد کرد.

به گزارش ايلنا حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي مجلس با اشاره به بررسي گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 85، از تاييد نظر اين ديوان از سوي اعضاي کميسيون متبوعش خبر داد.

اين نماينده تهران اظهار داشت؛ با دعوت از آقاي «الله داد» معاون مالي و اداري وزارت نفت، به بررسي مستندات اين وزارتخانه در مورد انحراف يک ميلياردي از اجراي بودجه سال 85 پرداختيم.

وي با اشاره به حضور مسوولان ذي ربط ديوان محاسبات در اين جلسات کميسيون انرژي ادامه داد؛ در بررسي مدارک طرفين به اين نتيجه رسيديم که حق با ديوان محاسبات است و انحراف بودجه يي دولت محرز شده است.

رئيس کميسيون انرژي خاطرنشان کرد؛ گزارشي از روند بررسي هاي انجام شده در کميسيون را به رئيس مجلس ارائه خواهيم داد.

کاتوزيان با بيان اينکه گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 86 را نيز در کميسيون انرژي بررسي خواهيم کرد، افزود؛ در نظر داريم انحرافات اعلام شده از سوي ديوان محاسبات در حوزه نفت و انرژي را به طور جدي پيگيري و نتايج نهايي را اعلام خواهيم کرد.