خرید شال تصاوير: آثار يخبندان روز گذشته در كرج

 

 
 

 
 

 
تصاوير از: ابراهيم فرخي