خرید شال معاون اول احمدی نژاد تخفيف داد

روزنامه جمهوی نوشت:

دكتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور كه روز دوشنبه در مراسم افتتاح كارخانه سيمان ساروج كنگان گفته بود « در هر سال از دولت نهم تقريبا شش برابر دولت هاي گذشته كار شده است » ديروز در همايش « تحول اقتصادي الگوي مصرف توسعه حمل و نقل » كه در تهران برگزار شد گفت : « دولت نهم 5 و 2 دهم برابر در مقايسه با قبل براي توليد رشد و عمران كشور كار كرده است » (ايرنا) . اگر سخنراني هاي معاون اول ادامه يابد اين احتمال وجود دارد كه با كم شدن هر روز 8 دهم درصد سرانجام آمارهاي مقايسه اي ايشان به واقعيت نزديك شود!