خرید شال مصرف كراتين و كافئين برای کاهش خستگي!

براساس نتايج يك تحقيق مصرف مكمل كافئين در دوره بارگيري كراتين توسط ورزشكار مضر بوده، اما بعد از بارگيري كراتين استفاده از كافئين مي‌تواند نيروزا باشد.

به گزارش ايسنا؛ «تاثير مصرف مكمل كراتين و كافئين بر اجراي تناوبي شديد در بسكتباليست‌هاي باشگاهي» عنوان تحقيقي است كه توسط مختار نصيري فارساني (كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزش)، دكتر مسعود نيكبخت (دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز)، دكتر عبدالحميد حبيبي (استاديار شهيد چمران اهواز) و دكتر محمدرضا زادكرمي (دانشيار گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهواز) انجام گرفت.

در اين تحقيق آمده است: بيشتر ورزشكاران از كمك‌هاي نيروزاي ورزشي براي بهبود كيفيت و كميت تمريني و در حقيقت كمك به اجراي در موقعيت‌هاي مسابقه استفاده مي‌كنند. در طول دو دهه اخير بعد از اينكه ورزشكاران موفق رشته‌هاي سرعتي و قدرتي در المپيك بارسلون اعتقاد داشتند كه مكمل كراتين براي اجراي آن منفعت داشته است، توجه عموم به مكمل كراتين جلب شد. مصرف كراتين به عنوان يك كمك نيروزاي تغذيه‌اي به طور وسيعي به كار رفته است.

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل بازيكنان 25-18 سال بودند كه در زمان انجام تحقيق در تيم‌هاي باشگاهي استان خوزستان در ليگ‌هاي دسته اول و دوم كشور مشغول بازي بودند.

از اين ميان 32 نفر به روش تصادفي ساده انتخاب و به چهار گروه زير تقسيم شدند:

1- گروه كراتين (مكمل كراتين مونوهيدرات، 4*5 گرم در روز براي پنج روز و يك ليوان قهوه به عنوان دارونماي كافئين يك ساعت قبل از پس آزمون)

2- گروه كافئين (4*5 گرم نشاسته در روز براي پنج روز به عنوان دارونماي كراتين و 400 ميلي‌گرم كافئين يك ساعت قبل از پس آزمون)

3- گروه كراتين + كافئين (دز كراتين مشابه با گروه يك و دز كافئين مشابه با گروه دو)

4- گروه شبه دارو (دز نشاسته مشابه با گروه دو و دز قهوه مشابه با گروه يك)

تحقيق حاضر نشان داد كه مصرف كراتين و كافئين باعث كاهش زمان اجرا و درصد خستگي مي‌شود و بر اجراي تناوبي شديد تاثير دارد. بنابراين مصرف اين مكمل‌ها با ميزان مناسبي مي‌تواند باعث بهبود قابليت‌هاي بي‌هوازي شود. به دليل اثرات زياد كافئين و كراتين بر روي بيشتر بافت‌هاي بدن نمي‌توان مكانيسم‌هاي مختلف افزايش دهنده اجرا را متمايز كرد و نقش برجسته‌تري به يكي از آنها داد.

به هر حال نياز به تحقيقات بيشتر در اين زمينه احساس مي‌شود. با توجه به پيشينه تحقيق و نتايج تحقيق حاضر، نشان داده شد كه مكمل كافئين در دوره بارگيري كراتين مضر و بعد از بارگيري كراتين مي‌تواند نيروزا باشد. بنابراين در صورت تمايل به استفاده، ورزشكاران و مربيان بايد به زمان استفاده مكمل‌ها دقت كنند.