خرید شال قيمت سيم‏کارت در بازار تهران

سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول از قيمت پنج ميليون و 200 هزار ريال تا هفت ميليون ريال در پنج منطقه تهران فروخته مي شود. اين درحالي است که شماره هاي رند و مرتب کد يک با قيمت بالاتر به فروش مي رسند.

به گزارش ايرنا، سيمکارت صفر کدهاي دو و سه نيز به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 200 هزار ريال و سه ميليون و 900 هزار ريال به فروش مي رسد.

سيمکارت هاي کارکرده دو مدل فوق نيز به ترتيب با قيمت سه ميليون و 300 هزار ريال و سه ميليون ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرند.
سيمکارت هاي صفر کد “4” نيز به قيمت سه ميليون و 200 هزار ريال و سيمکارت کارکرده آن نيز با قيمت دو ميليون و 100 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
در همين حال سيمکارت صفر و کارکرده کد “5” نيز به ترتيب به قيمت سه ميليون و 200 هزار ريال و دو ميليون و 100 هزار ريال فروخته مي شود.
دو سيمکارت صفر کدهاي “6” و “7” نيز با قيمت سه ميليون و 100 هزار ريال و سه ميليون ريال در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
سيمکارت صفر کد “8” نيز دو ميليون و 900 هزار ريال و کارکرده آن يک ميليون و 800 هزار ريال به فروش مي رسد.
قيمت سيمکارت هاي همراه اول در حالي است که در ساير مناطق تهران از جمله شمال و غرب تهران با قيمت 30 تا 50 هزار تومان بالاتر از نرخ فوق در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.

سيمکارت اعتباري(0919)همراه اول نيز تا سقف 300 هزار ريال، سيمکارت اعتباري ايرانسل
70 هزار ريال و سيمکارت اعتباري تاليا نيز با قيمت 150 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.

گفتني است قيمت سيمکارت ها بستگي به نوع شماره رند و معمولي آن دارد و در اکثر مناطق تهران با قيمت هاي بالاتر در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.