خرید شال آمارهـاى متناقض از سرمايه‏گذارى خارجى در ايران

بحث سرمايه گذارى در ايران از گذشته هاى دور به نقل محافل اقتصادى تبديل شده است به طوريكه وزير اقتصاد كشورمان هم از اين قافله عقب نماند. وزير از سرمايه گذارى خارجى در كشور طورى زبان به وصف گشوده گويا در حال حاضر هيچ مشكل قانونى در خصوص سرمايه گذارى خارجى در كشور وجود ندارد و قانون سرمايه گذارى خارجى ايران كه حدود دوسال پيش به تصويب رسيده، از پيشرفته ترين قوانين كشور بوده ونيازى به قانون جديدى نيست.

وزير ،عملكرد ۸ ماهه ابتداى سال جارى را زيرذره بين برد و از روند روبه افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشور خبرداد. كه البته ناگفته نماندكه سال هاى قبل هم دور از چشم وزيرمان نماند. وى كه سرمايه گذارى خارجى را يكى از اركان اصلى سياست هاى اقتصادى كشور مى داند پربارترين سال جذب سرمايه گذارى خارجى را سال ۸۴ عنوان كرد.

اين در حالى است كه در مطبوعات امارات هر از گاهى آمارى از سرمايه گذارى خارجى ها در اين كشور اميرنشين حاشيه خليج فارس منتشر مى شود كه در اين آمار ايرانيان در رديف هاى اول قرار دارد.

اين آمارهاى منتشره از سوى مقامات اماراتى، از سرمايه گذارى ۲۰۰ ميليارد دلارى ۴۰۰هزار ايرانى ظرف سال هاى گذشته در دوبى حكايت مى كند. كه البته بعد از مدتى از گذشت اين آمار سخنى از گذشتن اين ميزان از مرز ۳۵۰ ميليارد دلار نيز به ميان آمد.

حالا داستان به اينجا هم ختم نمى شود زيرا در يكى ديگر از جديدترين آمارهاى منتشره، شهردارى دوبى در يك سرشمارى و تحقيق در مورد مديران و كارفرمايان شركت هاى خصوصى، آمارى منتشر كرد كه نشان دهنده سهم ۱/۴۸ درصدى ايرانيان در مديريت اين شركت ها است.
البته آبادسازى كشور اميرنشين حاشيه خليج فارس با سرمايه ايرانيان در بورس كشور آنها حكايتى بس طولانى دارد.در حال حاضر بيش از ۱۴۰۰ ايرانى در بورس دوبى سرمايه گذارى كرده اند اگرچه مسوولان بورس دوبى مبالغ سرمايه گذاران را هنوز ذكر نكرده اند ولى كارشناسان مسايل اقتصادى و برخى از مسوولان بورس دوبى اعلام كردند كه ايرانيان سهم به سزايى در بورس دوبى داشته اند و سرمايه گذارى آنها بود كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى به بازارهاى مالى دوبى و ابوظبى جان تازه اى داد و باعث رونق و صعود شاخص ها شد. حال نمى دانيم ادعاهاى وزير را باور كنيم يا وقايع موجود در اميرنشين امارات را ؛ جالب است كه سال ۲۰۰۵ ميلادى مقارن با سال ۸۴ شمسى است.

منبع: گلناز پرتوى مهر- ابرار