خرید شال تسلط طالبان بر نيمي از خاک افغانستان

روزنامه آمريكايي نيويورک تايمز نوشت که نيروهاي طالبان بر 50 درصد خاک افغانستان مسلط هستند و همين امر برگزاري انتخابات رياست جمهوري را در اين کشور با چالشي مواجه کرده است.

به گزارش مهر، روزنامه نيويورک تايمز نوشته است : در داخل ساختمان وزارت کشور افغانستان نقشه اي از اين کشور وجود دارد که نشان مي دهد نزديک به نيمي از آن جزو مناطق خطرناک هستند.

در اين نقشه 364 منطقه مشخص هستند که 10 مورد آن با رنگ سياه از بقيه متمايز شده اند و اين به آن معناست که تحت کنترل طالبان هستند. در اين ميان 156 منطقه ديگر با رنگ ديگري مشخص شده اند که نشانگر بسيار خطرناک بودن آنها است.

اين نقشه موجب شکل گيري اين پرسش سخت مي شود که “در چنين فضايي حکومت افغانستان چگونه مي تواند انتخابات رياست جمهوري را در سراسر کشور برگزار کرد”.اين در حالي است که فقط پنج ماه به زمان برگزاري انتخابات در اين کشور زمان باقي مانده است.

به نوشته نيويورک تايمز، انتخابات رياست جمهوري افغانستان همراه با انتخابات شوراهاي ايالتي در اين کشور برگزار مي شود و اين عامل نيز بر شدت نگراني نيروهاي ائتلاف در افغاستان مي افزايد.

در همين رابطه، دولت افغانستان به همراه آمريکا و متحدان آن در ناتو مصمم هستند تا انتخابات را در موعد مقرر خود يعني 20 آگوست برگزار کنند. به اعتقاد آنها لغو و يا به تعويق انداختن اين انتخابات نه تنها موجب برداشت اين تفسير مي شود که جنگ در افغانستان در بدترين شرايط خود قرار دارد بلکه کشور را نيز در بحرانهاي سياسي فرو مي برد.

نيويورک تايمز به موضوع صحت انتخابات اشاره کرده و نوشته است : حتي اگر ناتو و دولت افغانستان بتوانند امنيت را براي برگزاري انتخابات فراهم کنند آنگاه صحت اين انتخابات مورد سوال است و همين امر مي تواند دولت آتي افغانستان را دچار چالش کند.