خرید شال دزدی سنگ فرش دوچرخه سواري فرانسه برای خاطره!

هر سال افراد زيادي بخشي از سنگهاي ، مسير سنگ فرش مسابقه دوچرخه سواري پاريس-روبه در شمال فرانسه را سرقت مي کنند.
به گزارش فرانس24، اين رقابتها امروز در شمال فرانسه برگزار مي شود. دوهزارو چهارصد متر از مسير اين مسابقه در منطقه دارامبر در جاده اي سنگ فرش شده برگزار مي شود و اين بخش از ان مورد استقبال گسترده مردم فرانسه قرار گرفته است. به همين علت نيز تعداد زيادي از فرانسويها براي حفظ خاطره اي از اين مسابقه و مسير آن، بخشي از سنگهاي ان را مي دزدند.
برگزار کنندگان اين رقابت مشهور دوچرخه سواري مي گويند سنگ کافي براي جايگزيني سنگهاي سرقت شده دارند. تردد خودروها از سالها پيش در اين مسير سنگ فرش شده ممنوع شده است.
دوچرخه سواران عبور از اين مسير سنگ فرش شده را تجربه اي منحصر به فرد و بسيار طاقت فرسا مي دانند.