خرید شال براي حفظ جايگاه به هر كاري دست مي‌زنند

سرمربي اسبق تيم فوتبال ملوان انزلي گفت: فوتبال به جايي رسيده كه براي حفظ صندلي دست به هر كاري مي‌زنند.

بهمن صالح نيا كه در سال 81 سرمربيگري تيم ملوان انزلي را بر عهده داشت درباره بحث هاي اخير مبني بر تباني تيم هاي استقلال اهواز و استقلال تهران در آن سال و سقوط ملوان به دسته اول اظهار داشت: در دوره ما هيچگاه چنين تفكراتي نبود و يادم نمي‌آيد از بازيكنان خود خواسته باشم كه چنين كارهايي انجام دهند.

وي افزود: اين مطالب را اين روزها از طريق دوستان شنيده‌ام. در تصور خود نمي توانم بگنجانم كه يك مربي و يا بازيكن دست به چنين كاري بزنند.

صالح نيا ادامه داد: يك مربي هميشه بايد به فكر جايگاه و اعتبار خود باشد. يك مربي كه نبايد فقط به حفظ جايگاه حال خود فكر كند. او بايد به فكر آينده كاري خود باشد و اينكه شايد در آينده همان بازيكنان او را لو دهند.

وي تصريح كرد: نمي توانم دوستان خود را مورد اتهام تباني قرار دهم اما همه بايد بدانند اگر كار خلافي انجام داده باشند روزي افشا مي شود. متاسفانه سيستم مديريت باشگاهداري ما به حفظ موقعيت تبديل شده است و براي بقاي جايگاه خود متوسل به هر كاري مي شوند از جمله همين تباني.

اين پيشكسوت فوتبال اضافه كرد: شايد بعضي دوستان از اين حرف من ناراحت شوند اما اين واقعيت در فوتبال ما وجود دارد و مديران ما حتي براي حفظ جايگاه خود مربي را بركنار مي كنند. اين تفكرات در زمان ما وجود نداشت و اگر امروز من اين حرف را مي زنم شاگردان گذشته من مي شنوند و اگر غير از اين باشد تاييد نمي كنند.

صالح نيا خاطرنشان كرد: اگر در آن سال تباني رخ داده قضاوت را به عهده مردم مي گذاريم. متاسفانه سيستم فرهنگي، اخلاقي ورزشي در تيم ها زدوده شده است.