خرید شال کارنامه‌ مايلي‌کهن در 600 روز سرمربيگری تيم ملي

فدراسيون فوتبال، كارنامه ششصد روز سرمربي‌گري محمد مايلي كهن در تيم ملي را منتشر كرد.

در گزارش امروز (شنبه) وب‌سايت فدراسيون فوتبال آمده است: « محمد مايلي کهن در حدود ‌٦٠٠ روزي که سرمربي تيم ملي بوده است، کارنامه قابل قبولي از خود به جاي گذاشته و با نگاهي به آمار سرمربي جديد تيم ملي در دوراني که سرمربي اين تيم بوده است، به نتايج جالبي خواهيد رسيد.

منتقدان مايلي کهن او را استاد نتيجه گرفتن در بازي‌هاي کوتاه مدت مي دانند، اما با دقت به کارنامه ‌٦٠٠ روز محمد مايلي کهن، منتقدان با رعايت کمي انصاف مي توانند اين سرمربي جديد تيم ملي را موفق در نتيجه گيري بلندمدت هم بدانند.»

در ادامه به کارنامه نتايج مايلي کهن اشاره خواهيم كرد.(عدد اول مربوط به ايران و عدد دوم مربوط به حريف است.)

رديف – تاريخ – نوع بازي – محل انجام ـــ حريف ـــ نتيجه

‌١- ‌٧٥/٢/٨-دوستانه- عشق آباد – ترکمنستان – صفر بر يک

‌٢- ‌٧٥/٢/٢٨ – دوستانه – تبريز – قطر – دو بر صفر

‌٣- ‌٧٥/٣/٦ – دوستانه – کويت – کويت – دو بر دو

‌٤- ‌٧٥/٣/٩ – دوستانه – کويت – کويت – دو بر يک

‌٥- ‌٧٥/٣/١١ – دوستانه – دوحه – قطر – يک بر صفر

‌٦- ‌٧٥/٣/٢١ – مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – تهران – نپال – هشت بر صفر

‌٧- ‌٧٥/٣/٢٣ – مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – تهران – سريلانکا – هفت بر صفر

‌٨- ‌٧٥/٣/٢٥ – مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – تهران – عمان – دو بر صفر

‌٩- ‌٧٥/٣/٢٨ – مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – مسقط – سريلانکا – چهار بر صفر

‌١٠- ‌٧٥/٣/٣٠ مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – مسقط – نپال – چهار بر صفر

‌١١- ‌٧٥/٤/١ – مقدماتي جام ملتهاي ‌١٩٩٦ – مسقط – عمان – دو بر يک

‌١٢- ‌٧٥/٧/١٣ – دوستانه – کويت – کويت – يک بر صفر

‌١٣- ‌٧٥/٨/٢٣ – دوستانه – بيروت – لبنان – صفر بر صفر

‌١٤- ‌٧٥/٩/٥ – دوستانه – تهران – ترکمنستان

‌١٥- ‌٧٥/٩/١٥ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – دوبي – عراق – يک بر دو

‌١٦- ‌٧٥/٩/١٨ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – دوبي – تايلند – سه بر يک

‌١٧- ‌٧٥/٩/٢١ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – دوبي- عربستان – سه بر صفر

‌١٨- ‌٧٥/٩/٢٦ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – دوبي – کره جنوبي – شش بر دو

‌١٩- ‌٧٥/٩/٢٨ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – ابوظبي – عربستان – صفر بر صفر

‌٢٠- ‌٧٥/١٠/١ – جام ملتهاي آسيا ‌١٩٩٦ – ابوظبي – کويت – يک بر يک

‌٢١- ‌٧٦/١/٢٢ – دوستانه – کويت – کويت – دو بر صفر

‌٢٢- ‌٧٦/٢/١ – دوستانه – تبريز – کنيا – سه بر صفر

‌٢٣- ‌٧٦/٢/٧ – دوستانه – پکن – چين – صفر بر صفر

‌٢٤- ‌٧٦/٣/١٢ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – دمشق – مالديو – هفده بر صفر

‌٢٥- ‌٧٦/٣/١٤ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – دمشق – قرقيزستان – هفت بر صفر

‌٢٦- ‌٨٧/٣/١٦ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – دمشق – سوريه – يک بر صفر

‌٢٧- ‌٧٦/٣/١٩ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – قرقيزستان – سه بر يک

‌٢٨- ‌٧٦/٣/٢١ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – مالديو – نه بر صفر

‌٢٩- ‌٧٦/٣/٢٣ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – سوريه – دو بر دو

‌٣٠- ‌٧٦/٥/٢٦ – دوستانه – تورنتو – کانادا – يک برصفر

‌٣١- ‌٧٦/٦/١٠ – دوستانه – ابوظبي – امارات – يک بر سه

‌٣٢- ‌٧٦/٦/٢٢ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – داليان – چين – چهار بر يک

‌٣٣- ‌٧٦/٦/٢٨ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – عربستان – يک بر يک

‌٣٤- ‌٧٦/٧/٤ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – کويت – کويت – يک بر بيک

‌٣٥- ‌٧٦/٧/١١ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – قطر – سه بر صفر

‌٣٦- ‌٧٦/٧/٢٥ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – چين – چهار بر يک

‌٣٧- ‌٧٦/٨/٢ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – رياض‌٠٠..00 – عربستان – صفر بر يک

‌٣٨- ‌٧٦/٨/٩ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – تهران – کويت – صفر برصفر

‌٣٩- ‌٧٦/٣/١٦ – مقدماتي جام جهاني ‌١٩٩٨ فرانسه – دوحه – قطر – صفر بر دو

‌٤٠- ‌٨٨/٣/١٦ – مقدماتي جام جهاني ‌٢٠١٠ افريقاي جنوبي – پيونگ يانگ – کره شمالي- ؟- ؟

تعداد بازي: ‌٣٩

برد: ‌٢٥

تساوي : ‌٨

باخت : ‌٦

گل زده: ‌١٠٩

گل خورده : ‌٢٦

تفاضل : ‌٨٣+