خرید شال پلاتيني:برسر حراست از نوجوانان مي جنگم

ميشل پلاتيني گفت: در آينده مبارزه‌ي تازه‌اي را با به كارگيري بازيكنان نوجوان در تيم هاي بزرگ‌سال آغاز خواهيم كرد.

به گزارش ايسنا، بسياري از باشگاه هاي بزرگ اروپا براي رسيدن به موفقيت در فوتبال سعي در به خدمت گرفتن بازيكناني دارند كه از سن قانوني برخوردار نيستند. اين باشگاه ها با كشف اين استعدادها، آن ها را به آكادمي هاي خود مي برند تا در آنجا پرورش دهند.

ميشل پلاتيني رييس فرانسوي اتحاديه فوتبال اروپا با انتقاد شديد اين رفتار باشگاه ها گفت كه قصد دارد با اين رفتار مبارزه كند.

او در اين باره به روزنامه‌ي فرانسه اكيپ گفت: قصد دارم مبارزه بزرگي براي حراست از نوجوانان آغاز كنم.

در حال حاضر دلالان فراواني وجود دارند كه به سرتاسر دنيا سفر مي كنند تا استعدادهاي جوان را شكار كنند و آنها را براي آوردن به اروپا انتخاب كنند.آنها سعي مي كنند كودكان را شكار كنند.

بحث بر سر كودكاني است كه از خانوادهايشان، فرهنگ‌شان و دوستان‌شان جدا مي شوند تا بتوانند براي خانواده‌شان آينده‌ي با شكوهي را رقم بزنند. آن هم به عنوان بازيكني ثروتمند.

پلاتيني گفت: به نظر من در بخش پيشرفت جوانان معضلي اساسي وجود دارد.