خرید شال نرخ سود بانکی در سال 88 ثابت ماند

رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی برای سال جاری در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و اعلام کرد: نرخ سود بانکی در سال 88 ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون اقتصادی دولت بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی برای سال 88 را بدون تغییر نسبت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رساند.

وی افزود: برهمین اساس، نرخ سود بانکی در سال 88 همانند سال 87 معادل 12 درصد خواهد بود.