خرید شال 74 بهترین مقام شمشيربازان ايران

شمشيربازان جوان ايران در مسابقات جهاني بلفاست در رده اي بهتر از 74 جهان قرار نگرفتند.

به گزارش فارس، در اين رقابت ها كه در ايرلند شمالي جريان داشت در اسلحه سابر علي پاكدامن در مكان 74، محمد فتوحي رده 75 و جواد سازنچيان مكان 91 جدول رده بندي را به خود اختصاص دادند.

در اين اسلحه 96 بازيكن حضور داشتند.

در اسلحه اپه طاهر عاشوري رده 115، محمد هادي مشهدبان 133 و محمد رحيمي 134اين مسابقات را از آن خود كردند. از بين 139 شركت كننده نمايندگان ايران به اين عناوين دست يافتند.

شروين طلوعي در اسلحه فلوره از ميان 114 شركت كننده در رده 107 جدول قرار گرفت.
امروز مسابقات تيمي در حالي برگزار مي شود كه به احتمال زياد ايران شركت نخواهد داشت.

از آنجا كه مسابقات تيمي با چهار شمشيرباز انجام مي شود و تيم ايران تنها سه نماينده در دو اسلحه سابر و اپه دارد امكان حضورش در بخش تيمي وجود ندارد.