خرید شال چاپ يك كتاب ديگر براي احمدي‌نژاد

کتاب «نهضت ملي هسته يي در ايران» با محوريت سيري در آرا و انديشه هاي محمود احمدي نژاد با مقدمه محمدمهدي زاهدي وزير علوم در شمارگان سه هزار نسخه منتشر شد.

منبع: اعتماد