خرید شال مشروط شدن کمکهای امریکا به پاکستان

به نوشته روزنامه نوای وقت امریکا کمک مالی یک و نیم میلیاردی خود در سال به پاکستان را مشروط به همکاری گسترده پاکستان در ارایه اطلاعات به امریکا کرد . پاکستان به شرطی کمک سالانه خود را دریافت خواهد کرد که هر گونه ارتباط اشخاص و گروهای تروریستی با برنامه های هسته ای پاکستان را در اختیار اف بی ای قرار دهد این تنها بخشی از شرایط دریافت وام خواهد بود .