خرید شال محروميت سايت‌هاي خبري از قانون مطبوعات

با وجود تسري قانون مطبوعات به خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي اينترنتي همچنان از شمول در قانون مطبوعات محرومند.

جواد آرين‌منش، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، درباره لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك اصلاحي قانون مطبوعات گفت: زماني كه قانون مطبوعات فعلي در مجلس به تصويب رسيد خبرگزاري‌هاي امروز و سايت‌هاي اطلاع رساني وجود نداشت.
وي افزود: از آنجايي كه در ارتباط با خبرگزاري‌ها اعم از خبرگزاري دولتي و غير دولتي و سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع رساني و نحوه نظارت بر كار و فعاليت آنها قانون مشخصي وجود نداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با كمك كميسيون فرهنگي در صدد تهيه، تدوين و تصويب قانون جامعي تحت عنوان قانون جامع رسانه‌ها بر آمد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با متذكر شدن اينكه تدوين يك قانون جديد نيز نيازمند يك زمان قابل ملاحظه است، ادامه داد: بنابراين دولت پيشنهاد داد تا زمان تهيه اين لايحه جديد، همان ضوابط و قوانيني كه در ارتباط با مطبوعات وجود دارد در مورد اين خبرگزاري‌ها نيز تعميم يابد و مبناي كار نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مواجهه با خبرگزاري‌ها قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بدين منظور پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات داده شد، تصريح كرد: در صورت تصويب اين تبصره، قانون مطبوعات در مورد خبرگزاري‌ها هم تسري پيدا خواهد كرد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اين تبصره تا زمان تصويب قانون جامع رسانه‌ها اجرا مي شود.

آرين‌منش در گفتگو با خبرنگار خانه ملت اظهار داشت: البته تبصره مذكور ممكن است قانون مطبوعات را نيز تحت تاثير قرار دهد و همه رسانه‌هاي جديد و الكترونيكي و ديجيتالي را هم شامل شود.

وي با بيان اينكه در كميسيون فرهنگي عبارت پايگاه‌هاي اطلاع رساني در اين تبصره حذف شده و صرفا خبرگزاري‌هاي داخلي را شامل مي شود، تصريح كرد: البته تعدادي از نمايندگان در صدد بودند سايتها هم شامل اين قانون شود، اما راي نياورد.