خرید شال عذرخواهي نخست وزير دانمارك از مسلمانان

موج تازه حملات رسانه هاي مقابل اصلاحات عليه سيدمحمد خاتمي که به بهانه دست دادن او با راسموسن دبيرکل ناتو و نخست وزير پيشين دانمارک کليد خورد، همچنان ادامه دارد و به موازات آن اصلاح طلبان تاکيد مي کنند اين هجمه در راستاي تحت تاثير قراردادن حضور موفق خاتمي در همايش ائتلاف تمدن ها پايه ريزي شده است.

به نوشته اعتماد، دومين نشست بزرگ ائتلاف تمدن ها در استانبول ترکيه و در روزهاي 17 و 18 فروردين در حالي برگزار شد که حدود 400 نفر از شخصيت هاي فرهنگي و ديني و سياسي جهان جهت بررسي راه هاي گسترش تفاهم و همکاري بين اديان و فرهنگ ها شرکت داشتند.

پس از جلسه افتتاحيه، اولين جلسه عمومي با حضور روساي جمهور اسلووني، بلغارستان، فنلاند و نخست وزير سابق دانمارک راسموسن و اکمل الدين احسان اوغلو (دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي) و سيدمحمد خاتمي تشکيل شد.

در اين جلسه عمومي که ميهمانان به دليل رعايت آداب ديپلماتيک مرسوم اين گونه همايش ها ملزم به تشريفات کوتاه ابتدايي هستند، رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران با همه ميهمانان نشست دست داد.

راسموسن اکنون دبيرکل ناتو است اما اين اقدام خاتمي- که از سوي کارشناسان لازم و غيرقابل اجتناب عنوان شده است- دستاويزي شد تا زنجيره روزنامه هاي حامي دولت او را مورد حمله قرار دهند. آنها مي گويند به دليل اهانت مطبوعات دانمارک به رسول گرامي اسلام(ص) در مقطعي که راسموسن نخست وزيري اين کشور را بر عهده داشته است، او بايد از سوي خاتمي ناديده گرفته مي شد. در مقابل اما ديپلمات هاي سابق ايران تاکيد مي کنند اصولگرايان خود با مقامات کشورهايي به بهانه هاي مختلف ملاقات دارند که به طور رسمي سياست هاي ايران را مورد بي احترامي قرار داده اند اما در صحنه جهاني نمي توان از گفت وگو و مفاهمه فرار کرد. غلامعلي خوشرو معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات که در اين نشست در کنار خاتمي بود از جمله حاميان رفتار رئيس جمهور دوران اصلاحات در اجلاس گفت وگوي تمدن هاست. وي در اين باره در گفت وگو با سايت بنياد باران اين گونه توضيح داد؛ «در اين اجلاس شرکت کنندگان به پرسش هاي دبير ارشد تلويزيون الجزيره که اداره جلسه را برعهده داشت، پاسخ مي دادند. آقاي راسموسن در پاسخ به اين پرسش که رابطه آزادي بيان و احترام به مذاهب چگونه بايد باشد سخناني بيان کرد و تاکيد کرد؛ به نظر من بايد بين آزادي بيان و احترام به اديان توازن و تعادل ايجاد کرد.

من به اسلام و نمادهاي مذهبي آن به عنوان يکي از اديان بزرگ جهاني احترام مي گذارم.»

خوشرو به توضيحات راسموسن در ديدار خاتمي و ابراز تاسف او از جريحه دار شدن احساسات مسلمانان هم اشاره يي داشت. نخست وزير سابق دانمارک توهين به اعتقادات مسلمانان را محکوم کرد و گفت؛ من شخصاً هرگز هيچ شخصيت ديني به ويژه حضرت محمد پيامبر اسلام(ص) را به صورتي که احساسات مردم را جريحه دار کند، ترسيم نخواهم کرد. من عميقاً از اينکه کارتون ها توسط بسياري از مسلمانان به عنوان تلاش دانمارک براي بي احترامي به اسلام يا پيامبر اسلام تلقي شد، اندوهگين شدم. وي در سخنان خود تاکيد کرد؛ من به هيچ وجه چنين چيزي در ذهن نداشتم. من اهانت و توهين به اديان را محکوم مي کنم.

وي با اشاره به مسووليت جديد خود به عنوان دبيرکل ناتو که قريباً عهده دار آن خواهد شد، گفت؛ «من در دوره دبيرکلي ناتو توجه بسياري به حساسيت هاي فرهنگي و مذهبي جوامع مختلف که جهان متکثر ما را فراگرفته، مبذول خواهم داشت.»

سخنان خاتمي در اين همايش هم از سوي خوشرو تحليل شد؛ «جناب آقاي خاتمي که سخنران بعدي اجلاس بود به پرسش آقاي ريزخان در باب رابطه ايران و امريکا و ديدگاه هاي رئيس جمهور جديد آن پاسخ نداد و آن را موکول به يک بحث سياسي جداگانه کرد و در عوض به تشريح ديدگاه اسلام نسبت به صلح و عدالت پرداخت و تاکيد کرد منشاء جنگ ها نه اديان و تمدن ها که مطامع دنيوي انسان ها بوده است. اديان و فرهنگ ها هيچ گاه جنگ و کشتار را تجويز نکرده اند بلکه اين منافع اقتصادي و سياسي قدرت ها بوده است که جنگ به راه انداخته و سبب کشتار مردم بي گناه شده اند.

در اين قسمت هم اشاره آقاي خاتمي به بخشي از سخنان نخست وزير سابق دانمارک بود که افزود؛ در اديان ابراهيمي همه پيامبران از جانب خداوند براي تحقق حق و عدالت برگزيده شده اند و پيروان آنها بايد با احترام با يکديگر رفتار کنند. هرگونه بي احترامي و خشونت ورزي نسبت به اديان غيرقابل قبول است و بايد محکوم شود.

در پايان جلسه هم چون جناب آقاي خاتمي و آقاي راسموسن در کنار يکديگر نشسته بودند مطابق سنت جاري با همديگر دست دادند. »