خرید شال تخفيف حكم زندان منتظر الزيدي

دادگاه تجديدنظر عراق حكم زندان خبرنگار عراقي را كه به سمت جورج بوش كفش پرتاب كرده بود از سه سال به يك سال تخفيف داد.

به گزارش ايسنا، ضياء السعدي رييس هيات وكلاي دفاع از منتظر الزيدي خبرنگار عراقي كه در كنفرانس خبري مشترك جورج بوش رييس جمهور آمريكا و نوري المالكي نخست وزير عراق به سمت بوش كفش پرتاب كرده بود اظهار داشت: بنا به درخواست هيات وكلا براي تجديدنظر در اين حكم با توجه به عدم سوء پيشينه قبلي الزيدي دادگاه تجديد نظر حكم زندان او را از سه سال به يك سال تخفيف داد.

خبرگزاري سوريه گزارش داد: دادگاه جنايي مركزي عراق 12 مارس زيدي را به اتهام حمله به رييس جمهور يك كشور خارجي كه طي سفر رسمي به عراق سفر كرده بود به سه سال زندان محكوم كرده بود.