خرید شال تاييد حکم متهمان براندازي نرم در تجديدنظر

حکم برادران اعلايي از متهمان پرونده براندازي نرم در دادگاه تجديدنظر تاييد شد.

حکم آرش و کاميار اعلايي دو پزشک زنداني که در دادگاه بدوي به ترتيب به شش و سه سال زندان محکوم شده بودند، در دادگاه تجديدنظر تاييد شد و آنها بايد روي هم 9 سال زندان را تحمل کنند.

آرش و کاميار اعلايي دو پزشک و محقق در زمينه اعتياد و ايدز هستند که از حدود 9 ماه پيش بازداشت شده و در زندان اوين به سر مي برند.

آنها در دادگاه انقلاب شعبه 15 به اتهام براندازي نرم محاکمه و در مجموع به 9 سال زندان محکوم شدند.

همچنين حکم سه سال حبس تعزيري سيلويا هاروتونيان تبعه امريکايي از متهمان پرونده موسوم به براندازي نرم در دادگاه تجديدنظر تاييد شد.

منبع: اعتماد