خرید شال پيام

قنبري: غيبت لاريجاني، حداد و باهنر در ديدار با احمدي‌نژاد، پيام داشت.

ـ بابا، با معرفت، تو گفتي نريم؛ يالاّ بگو پيامش چي بوده؟

نخستين کنفرانس انتخاباتي ميرحسين موسوي برگزار شد.

خبرنگار: حاج‌آقا پيکانتون کو؟ميرحسين: اونم هست، با اون اسکورتم مي‌کنن!

وزير دفاع، بيست خط توليد الکترواپتيکي را افتتاح کرد.

نجار: ما که با اسلحه واقعي مي‌زنيم تو قسمت سفيد، حالا با اين مجازي بزنيم کجا؟

نمايندگان اردبيل از برکناري علي دايي انتقاد کردند.

فقط من هرچي فکر کردم نفهميدم شانزده تا برد از کجا اومده؟!

مسابقات جهاني کشتي در حال برگزاري است.

ـ مادر جان!

برلوسکوني هنگام استقبال رسمي مرکل با تلفن صحبت کرد.

برلوسکوني: آره عزيزم مي‌بيني چقدر عزيزي؟ حتي مرکل رو هم تحويل نگرفتم، اومدم با تو حرف بزنم!