خرید شال بيشترين تخلفات بودجه 86، مربوط به وزارت نفت

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت؛ در گزارش تفريغ بودجه سال 86 که از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارائه شده است، موارد متعدد و متنوعي در مورد نقض قانون بودجه از سوي دولت و دستگاه هاي ذي ربطش مشاهده مي شود.

به گزرش ايلنا، هادي قوامي نماينده اسفراين با اشاره به اينکه گزارش تفريغ بودجه طبق اعلام هيات رئيسه سه شنبه يا چهارشنبه در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، گفت؛ اين گزارش محرمانه است و نمي توان به طور صريح در مورد بندهاي آن پيش از قرائتش در صحن علني صحبت کرد. وي تصريح کرد؛ متاسفانه همان مشکلاتي که در نحوه بودجه ريزي و اجراي بودجه در سال هاي قبل ديده مي شد در اين گزارش نيز به کرات ديده مي شود.

قوامي افزود؛ همواره اين موضوع که دستگاه هاي اجرايي يکسري از قوانين بودجه را اجرا نکرده اند يا اينکه موارد درآمدي به موقع به حساب ذخيره ارزي واريز نشده يا بودجه مخصوص به يک پروژه صرف احداث پروژه ديگري شده که در بودجه مصوب مجلس نيامده است از جمله تخلفات دولت است که در گزارش تفريغ بودجه سال 86 نيز وجود دارد.