خرید شال موافقت مجلس و شوراي نگهبان با كليات كنوانسيون ورزشي يونسكو

مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان روز گذشته با كليات كنوانسيون ورزشي يونسكو موافقت كردند.

به گزارش فارس، روز گذشته كرم اله عليمرادي دبير كل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ به همراه ساور معاونت حقوقي و امور مجلس و فرجي مدير كل امور مجلس سازمان تربيت بدني در كميسيون فرهنگي مجلس حاضر شده و مراحل نهايي چگونگي پيوستن ايران به كنوانسيون يونسكو را با در نظر گرفتن نقطه نظرات شوراي نگهبان بررسي كردند.

عليمرادي رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي در اين مورد گفت: در اين جلسه كه به رياست حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي اين كميسيون و با حضور اسماعيلي نماينده شوراي نگهبان، ساور و فرجي به عنوان نماينگان سازمان تربيت بدني برگزار شد، موافقت مجلس و شوراي نگهبان با كليات اين كنوانسيون اعلام شد؛ ولي شوراي نگهبان در برخي از موارد ترجمه كنوانسيون، به لغات لاتين به كار برده شده در ترجمه كه بيشتر نام داروها يا دستگاه هاي تشخيص دوپينگ هستند ايراداتي وارد كردند و قرار شد فارسي اين كلمات نيز به متن اضافه شود. با توضيحات من مقرر شد تا اواخر هفته جاري موارد درخواستي شوراي نگهبان اعمال و كنوانسيون جهت تصويب نهايي تقديم مجلس شود.

وي با اعلام اين خبر كه تاكنون 109 كشور به كنوانسيون يونسكو براي مبارزه با دوپينگ پيوسته اند، افزود: با توجه به مصوبات نشست هيات رئيسه وادا در نوامبر 2007 كه در شهر مادريد اسپانيا برگزار شد و بنده به عنوان نماينده ايران در اين جلسه حضور داشتم قرار شد كشورهايي كه تا ژانويه 2009 به اين كنوانسيون نپيوندند از برخي حقوق خود همچون نامزدي در هيات رئيسه وادا و كميته هاي دائمي و تخصصي آن و همچنين حق برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزشي از سال 2010 محروم شوند.

دبير كل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ تاكيد كرد: به عنوان متولي امر مبارزه با دوپينگ در ايران اميدوارم با توجه به پيوستن 21 كشور از مجموع 41 كشور آسيايي به اين كنوانسيون و جايگاه ويژه ورزش ما در منطقه و آسيا، با حمايت شوراي محترم نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و سازمان تربيت بدني در كوتاه ترين زمان ممكن مقدمات پيوستن ايران به اين كنوانسيون فراهم شود تا بتوانيم در جلسه آتي يونسكو كه در ماه هاي آينده در پاريس برگزار خواهد شد، به صورت رسمي الحاق ايران به اين كنوانسيون را اعلام كنيم.