خرید شال پيشنهاد جريمه عابران پياده متخلف

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: راهنمايي و رانندگي ناجا در قانون اخذ جرایم راهنمايي و رانندگي، پيشنهاد كرده تا عابران پياده در صورت تخلف و بي‌توجهي به قوانين جريمه شوند.فرهاد تجري در گفت‌وگو با فارس افزود: ‌قانون اخذ جرایم راهنمايي و رانندگي همچنان در كميته مربوطه در كميسيون قضايي در دست بررسي و مطالعه است.نماينده مردم قصر شيرين افزود: با توجه به شرايط رانندگي و نياز به داشتن قوانين جديد در حوزه راهنمايي و رانندگي و استفاده از آخرين ابزارها و روش‌ها، تصويب اين قانون نياز به زمان بيشتري دارد.تجري اظهار داشت: اين قانون احتمالاً تابستان امسال در كميسيون قضايي آماده مي‌شود تا براي تصويب به صحن علني مجلس برود.نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس افزود: راهور ناجا در اين قانون پيشنهاد كرده تا در صورتي كه عابر پياده‌اي به خاطر رعايت نکردن قوانين كشته شود، هيچ‌گونه حقوقي به وي يا خانواده‌اش تعلق نگيرد.اين نماينده مجلس همچنين گفت: عملكرد پليس و حضور مناسب در جاده‌ها و سطح شهرها در سفرهاي نوروزي امسال با توجه به بضاعتشان مناسب و مطلوب بود.