خرید شال تأييد خبر «تابناک» در جوابيه آبفای خوزستان

در پي درج خبري در «» درباره اوضاع آب آشاميدني خرمشهر، روابط عمومي آب و فاضلاب خوزستان در جوابيه‌‌اي نوشت:احتراماً در پاسخ به مطلب مندرج در خروجي آن سايت وزين در خصوص افزايش شوري آب در شهرهاي آبادان و خرمشهر، خواهشمند است با عنايت به «ضرورت تنوير افكار عمومي و بر اساس قانون مطبوعات» نسبت به انعكاس جوابيه ذيل مساعدت فرماييد.به اطلاع مي‌رساند: وقوع پديده خشكسالي و تأثير آن بر منابع آب به تبع كاهش آب رودخانه‌ها و افزايش سطح EC آب اين منابع، موجب شوري طعم آب برخي شهرها به ويژه شهرهاي پايين دست رودخانه كارون شد و شركت آب و فاضلاب خوزستان به منظور حفظ پايداري كمي و كيفي آب شرب اين شهرها اقدامات مؤثري انجام داد كه در همين راستا، در حال حاضر جهت بهبود كيفيت آب از لحاظ شوري سه دستگاه آب شيرين كن مستقر در شهرستان آبادان به ظرفيت ده هزار و يك هزار متر مكعب در شبانه روز و بيش از بيست ايستگاه آب پخش سيار و ده ايستگاه ثابت آب شيرين در اين شهرستان در حال خدمات دهي است.در شهرستان خرمشهر نيز شش ايستگاه ثابت، شش ايستگاه سيار آب شيرين و يك دستگاه ده هزار متر مكعبي آب شيرين كن نيز در حال خدمات دهي است.همچنين به منظور كنترل سلامت و بهداشت آب و حفظ ايمني آن پايش ساعتي آب استحصالي نيز به طور مستمر در حال انجام است.مديريت روابط عمومي و آموزش همگانيشركت آب و فاضلاب خوزستان