خرید شال سقوط رکابزنی ایران این بار در بانوان

تازه‌ترين رده‌بندي امتيازآورترين دوچرخه سواران زن بخش پيست جهان اعلام شد كه در آن ركابزنان ايران به مانند قسمت مردان سقوط كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، در رنكينگ اعلام شده از سوي اتحاديه‌ي بين‌المللي دوچرخه سواري (uci) و در هشت رشته بخش پيست ايران در پنج رشته حضور ندارد.

ركابزنان ايران در رشته‌هاي سرعت، كايرين، اسكراچ، سرعت تيمي و تعقيبي تيمي حضور ندارند.

در رشته‌ي 500 متر تايم تريل “جين جي” از چين با 950 امتياز صدرنشين است. عادله نوري از ايران با 15 امتياز مكان صدو دوم را به خود اختصاص داده است. او در رده‌بندي پيشين 92 بود.

در بخش تيم‌هاي ملي اين رشته چين با 1830 امتياز اول است. ايران با يك پله سقوط و كسب 15 امتياز مكان چهل و يكم را به خود اختصاص داد.

در رشته‌ي دور امتيازي “دورانسورو” از اسپانيا با 775 امتياز در صدر قرار دارد. مريم جلاليه و عادله نوري با كسب سه امتياز مكان 276 را به خود اختصاص دادند. نوري و جلاليه در رده‌بندي ماه پيش 260 بودند.

در بخش تيم‌هاي ملي اين رشته انگليس با 1438 امتياز اول است. ايران با شش امتياز در جاي چهل و يكم قرار دارد.

در رشته‌ي سه كيلومتر تايم تريل انفرادي عادله نوري با 30 امتياز در جاي 79 قرار دارد. او در رده‌بندي ماه پيش هفتاد و سوم بود.

در بخش تيم‌هاي ملي اين رشته انگليس با 2070 امتياز اول است. ايران با 30 امتياز مكان سي و ششم را به خود اختصاص داده است.

در قسمت دوچرخه‌سواران زن پيست و در رده‌بندي سني جوانان هم ركابزنان ايران در پنج رشته سرعت، سرعت تيمي، تعقيبي تيمي، كايرين و اسكراچ حضور ندارند.

در رشته‌ي 500 متر، “كريستينا ووگل” از آلمان با 500 امتياز در صدر قرار دارد. طناز قديريان نخستين و تنها دوچرخه‌سوار زن ايراني در اين رده‌بندي است كه با كسب 70 امتياز در مكان نوزدهم قرار دارد.

در بخش تيم‌هاي ملي، تيم ملي فرانسه با 870 امتياز اول است. ايران با 70 امتياز مكان سيزدهم را به خود اختصاص داده است.

در رشته‌ي دور امتيازي “مگان داون” استراليايي با 770 امتياز در صدر قرار دارد. طنازقديريان با كسب سه امتياز در جاي 107 قرار دارد. او در رده‌بندي پيشين 99 بود.

در بخش تيم‌هاي ملي، استراليا با 1159 امتياز اول است. ايران با سه امتياز مكان بيست و پنجم را به خود اختصاص داد.

در رشته‌ي دو كيلومتر انفرادي “اشلي آنكودينف” از استراليا با 500 امتياز در صدر قرار دارد. طناز قديريان با 70 امتياز و دو پله سقوط در مكان بيست و هفتم قرار گرفت. در بخش تيم‌هاي ملي اين رشته، استراليا با 1138 امتياز اول است. ايران با 70 امتياز در مكان هفدهم قرار دارد.

در رده‌بندي بخش جاده بانوان هيچ نماينده‌ي ايراني حضور ندارد.