خرید شال عرضه بنزين در سال ۸۸ با نرخ شناور

معاون وزير نفت با بيان اين كه بنزين در سال ۸۸ بانرخ شناور عرضه مى شود، گفت: در ايران روزانه ۴۴ ميليون ليتر بنزين در كشور توليد ميشود كه فقط اين ميزان در قالب سهميه بندى يا نرخ مصوب به فروش ميرسد.

سيف اله جشن ساز در گفت وگو با شبكه ايران تصريح كرد: در حال حاضر روزانه ۲۲‎/۵ ميليون ليتر بنزين نيز از بازارهاى خارجى وارد مى شود كه در صورت ادامه اين مصرف، بنزين وارداتى با نرخ شناور جهانى به فروش خواهد رفت.

وى در خصوص قيمت پيش بينى شده بنزين آزاد وارداتى براى عرضه به صاحبان خودروها يادآورشد: اين قيمت بر اساس ميزان متعارف جهانى است كه ممكن است بسيار فراتر از قيمت بنزين آزاد يا كمتر از آن باشد.

معاون وزير نفت گفت: اكنون روزانه ۸۶ ميليون ليتر گازوئيل در ايران توليد مى شود در حالى كه مصرف اين سوخت به روزانه ۹۲ ميليون ليتر خواهد رسيد.جشن ساز توضيح داد: با اجراى سيستم كارت هوشمند گازوئيل كه اخيراً انجام شده بطور قطع مابهالتفاوت توليد و مصرف حذف مى شودو نيازى به واردات گازوئيل در سال آينده نيست.

معاون وزير نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت كاهش مصرف گازوئيل از طريق استفاده از كارت هوشمند سوخت را پيش بينى كرده است. وى اظهارداشت: طبق قانون مجلس ديگر بودجه اى جهت واردات بنزين به وزارت نفت اختصاص نخواهد يافت و در صورت نياز به مصرفى فراتر از توليد داخلى، بنزين وارداتى به نرخ آزاد جهانى عرضه خواهد شد.