خرید شال آيا با اقدام ضربتي مي توان اصلاح الگوي مصرف را برنامه ريزي كرد

رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید ، بر توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف عمومی در سه حوزه نان، آب و انرژی تاکید نموده و اقدام ضربتی و انقلابی وزیران را در این خصوص خواستار شد.دكتر احمدي نژاد تاكيد نمود؛ می توان به سرعت اين حوزه ها را ساماندهی کرد و همانطور که سهمیه بندی بنزین با کاری ضربتی و دقیق و همراهی مردم صورت گرفت، این کار نیز با همراهی مردم انجام می شود. رئیس جمهور خطاب به هیئت وزیران تأکید کرد: باید برای این کار برنامه های دقیق و در عین حال ضربتی و انقلابی بیاورید تا هرچه زودتر عملی شود، مطمئناً ما در این خصوص با برنامه های معمولی به جایی نمی رسیم. اينكه پيام مقام معظم رهبري به اين سرعت نصب العين مسئولين اجرايي و تاكيد شخص رئيس جمهور محترم قرار گرفته است جاي خوشحالي است و اميد مي رود چنين كار بزرگي- تغيير الگوي مصرف مردم ما- با كمك كارشناسان و متخصصين فن بخوبي مورد توجه قرار گرفته و برنامه ريزي گردد، ولي اين سوال بايد پاسخ داده شود چرا رئيس جمهور محترم از وزرا اقدام ضربتي و انقلابي انتظار دارند؟ چرا ايشان معتقدند اين كار با برنامه هاي معمولي به جايي نخواهد رسيد؟اساسا نظر ايشان از برنامه هاي معمولي چه برنامه هايي مي باشد؟ مقام معظم رهبري بارها بر پرهيز از شتابزدگي در تصميم گيريها و كارشناسي دقيق برنامه ها و عملكردها در كليه سطوح تاكيد نموده اند و در پيام نوروزي خود نيز هرگز بر بحراني بودن اين موضوع و نياز به اقدام قاطع و ضربتي اشاره اي نداشتند. مهمتر آنكه؛ آيا آنچه در مورد بنزين اتفاق افتاد “اصلاح الگوي مصرف” مردم در استفاده از سوخت بوده است؟ و آيا مي توان از آن مدل براي اين نياز استفاده نمود؟ صف هايي طولاني از مردم “كارت هوشمند به دست” در صف نانوايي، يا قطع آب و برق خانگي بواسطه اتمام سهميه ماهانه! حتي تصورش نيز امكان پذير نمي باشد.در هنگام سهميه بندي بنزين از سوي دولت اين وعده داده شد كه سهميه بندي صرفا براي يكسال انجام خواهد شد و بزودي با افزايش توليد اين سهميه بندي از بين خواهد رفت و امروز از همان اقدام به عنوان الگويي موفق در اصلاح مصرف ياد مي شود.آقاي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور و وزير سابق كشور دولت نهم در سخناني پيش از پايان سال اعلام نموده بود متوسط مصرف بنزين هر خودرو قبل از سهميه بندي زير 70 ليتر در ماه بوده است و امروز ما 120 ليتر سهميه براي هر خودرو در نظر گرفته ايم! صرفنظر از آنكه نياز داشته باشد يا نه. آيا اين اقدام تغيير الگوي مصرف بوده است كه امروز از آن اقدام به عنوان الگويي براي نان، آب و انرژي نام برده مي شود.اگر امروز الگوي مصرف سوخت اصلاح گرديده است، ترافيك هاي سنگين پس از سهميه بندي و خريد و فروش سهميه ها بين خودروهاي غير فعال و خودروهاي نيازمند به سوخت چيست؟ شايد بتوان گفت يكي از موارد تغيير الگوي مصرف مقابله با شرايطي است كه نمونه آن با سهميه بندي بنزين بوجود آمده است و تعميم آن به ساير زمينه ها هرگز نبايد مد نظر قرار گيرد.از طرفي نگاه مقام معظم رهبري در تعيين نام و هدف براي هر سال هيچگاه خاص همان سال نبوده است، همانطور كه سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي و يا نوآوري و شكوفايي منحصر به سالهاي 86 و 87 نبوده، به نظر مي رسد اصلاح الگوي مصرف مردم ما كاريست كه امسال تنها بتواند مورد توجه و كارشناسي و زمينه سازي قرار گرفته و طي يك پروژه چند ساله به آن نزديك شد. اقدام ضربتي اگر براي برخي امور مانند مشكلات روزمره مردم مي تواند كارگشا باشد ولي به نظر نمي رسد براي اصلاح و تغيير در الگوي مصرف كاربردي داشته باشد.نظرات كارشناسان و متخصصين فن و استفاده از تجارب ساير كشورها براي اين تغيير بسيار مهم، كه يكي از لوازم مهم پيشرفت و تحول در ايران است، مي تواند كمك بزرگي به نتيجه گيري بهتر از آن بنمايد، كه اميدواريم دست اندركاران امر از آن بخوبي بهره بگيرند.