خرید شال پرداخت غرامت به قربانیان آزمایش هسته‏ای فرانسه

اروه مورن وزیر دفاع فرانسه روز سه شنبه نتایج طرح حمایت از قربانیان آزمایش هاى هسته اى و پرداخت غرامت به آنان را اعلام خواهد کرد.

گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه خبرى یورونیوز حاکیست ،از سال هزار و نهصد و شصت تا هزار و نهصد و هشتاد و سه فرانسه دویست و ده آزمایش هسته اى در صحراى الجزایر و پولینزى انجام داد.

صد و پنجاه هزار تن در این آزمایش ها مشارکت داشتند که بیست هزار تن از آنان الجزایرى بودند.

این کارکنان و خانواده هاى آنان و همچنین ساکنان مناطق نزدیک به محل آزمایش نخستین افراد نام برده در فهرست پرداخت غرامت هستند.

قربانیان آزمایش هاى هسته اى به بیش از هفده نوع بیمارى مبتلا هستند که از آن جمله مى توان به سرطان خون و تیروئید اشاره کرد.

فرانسه مدعى است چهار آزمایشى که در الجزایر صورت گرفته دور از محلهاى مسکونى بوده و در پولینزى نیز از چهل و یک آزمایش هوایى تنها ده آزمایش حاوى مواد رادیو اکتیو بوده است.

طرح دولت سالانه ده میلیون یورو براى این افراد در نظر گرفته است. وزیر دفاع فرانسه در مورد تعداد افراد مشمول این طرح تصمیم گیرى خواهد کرد.