خرید شال كشتي گيران راه آهن همچنان طلبكارند

با وجودي كه بيش از يك ماه از پايان رقابت هاي ليگ برتر آزاد مي گذرد، كشتي گيران اين تيم بخش عمده اي از طلب هاي خود را دريافت نكرده اند.

به گزارش فارس، تيم راه آهن امسال نيز به مقام سومي ليگ برتر كشتي آزاد دست يافت تا براي چندمين بار اين عنوان را در كارنامه خود جاي دهد.

در شرايطي بود كه راه آهني ها در ليگ 87 ملي پوش نداشتند؛ اما با تيمي يكدست و خوب در مسابقات شركت كردند.

با اين وجود در حالي كه بيش از يك ماه از پايان رقابت هاي ليگ مي گذرد هنوز اعضاي اين تيم طلب هاي خود را دريافت نكرده اند.

در ازاي حضور در مسابقات، يك سوم از قراردادهاي كشتي گيران اين تيم پرداخت شده است.
از رقابت هاي ليگ 86 نيز هنوز تعدادي از كشتي گيران آن روزهاي راه آهن از جمله فردين معصومي، مهدي حاجي زاده،‌ مصطفي آخوندي و تقي داداشي مبالغي را طلبكار هستند.