خرید شال برترين دووميداني كاران سال ايران

كميته آمار فدراسيون دووميداني برترين ورزشكاران اين رشته در سال 1387 را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، كميته آمار فدراسيون دووميداني در آخرين روزهاي سال 1387 براساس رقابت‌هاي دووميداني كاران ايران در سال جاري، 10 نفر برتر هر رشته را در بخش‌هاي جوانان، بزرگسالان، زنان و بزرگسالان مردان اعلام كرد. در ادامه به بهترين دووميداني كاران هر ماده اشاره خواهيم كرد.

بزرگسالان مردان:

100 متر: امير پياهو با زمان 10 ثانيه و 42 صدم ثانيه

200 متر: ايمان روغني با زمان 21 ثانيه و 27 صدم ثانيه

400 متر: احسان مهاجرشجاعي با زمان 46 ثانيه و 51 صدم ثانيه

800 متر: سجاد مرادي با زمان يك دقيقه و 45 ثانيه و 14 صدم ثانيه

1500 متر: احسان مهاجرشجاعي با زمان 3 دقيقه و 53 ثانيه و 36 صدم ثانيه

5 هزار متر: اميد مهرابي با زمان 14 دقيقه و 54 ثانيه و 66 صدم ثانيه

10 هزار متر: اميد مهرابي با زمان 30 دقيقه و 34 ثانيه و 77 صدم ثانيه

110 متر با مانع: مجتبي پوستچي با زمان 14 ثانيه و 36 صدم ثانيه

400 متر با مانع: غلامرضا كريمي با زمان 51 ثانيه و 65 صدم ثانيه

3 هزار متر با مانع: كرم سهرابي با زمان 8 دقيقه و 59 ثانيه و 55 صدم ثانيه

پرش ارتفاع: امين حسين‌زاده با ركورد 2 متر و 20 سانتي‌متر

پرش طول: محمد ارزنده با ركورد 7 متر و 82 سانتي‌متر

پرش سه‌گام: قادر عليزاده با ركورد 16 متر و 5 سانتي‌متر

پرش با نيزه: محمد محسن رباني با ركورد 5 متر و 20 سانتي‌متر

پرتاب وزنه: امين نيك‌فر با ركورد 19 متر و 19 سانتي‌متر

پرتاب ديسك: احسان حدادي با ركورد 69 متر و 32 سانتي‌متر

دهگانه: هادي سپهرزاد با 7711 امتياز

20 كيلومتر پياده‌روي: ابراهيم رحيميان با زمان يك ساعت و 30 دقيقه و 3 ثانيه

بزرگسالان زنان:

100 متر: نفيسه متاعي با زمان 12 ثانيه و 61 صدم ثانيه

200 متر: مريم طوسي با زمان 24 ثانيه و 42 صدم ثانيه

400 متر: مريم طوسي با زمان 56 ثانيه و 8 صدم ثانيه

800 متر: ليليا آسريان با زمان 2 دقيقه و 16 ثانيه و 80 صدم ثانيه

1500 متر: مينا پورسيفي با زمان 4 دقيقه و 52 ثانيه و 56 صدم ثانيه

5 هزار متر: محبوبه غيور با زمان 18 دقيقه و 22 ثانيه و 89 صدم ثانيه

10 هزار متر: محبوبه غيور با زمان 40 دقيقه و 18 ثانيه و 9 صدم ثانيه

100 متر با مانع: سپيده توكلي با زمان 15 ثانيه و 65 صدم ثانيه

400 متر با مانع: آيدا فرزانه با زمان 66 ثانيه و 39 صدم ثانيه

3 هزار متر : ليلا ابراهيمي با زمان 10 دقيقه و 21 ثانيه و 3 صدم ثانيه

پرش ارتفاع: سپيده توكلي با ركورد يك متر و 73 سانتي‌متر

پرش طول: بتول ميرمعصومي با ركورد 5 متر و 45 سانتي‌متر

پرش سه‌گام: مهسا معتمدي با ركورد 11 متر و 42 سانتي‌متر

پرتاب وزنه: ليلا رجبي با ركورد 16 متر و 99 سانتي‌متر

پرتاب ديسك: الهام سحرقنديان با ركورد 37 متر و 35 سانتي‌متر

پرتاب نيزه: سميه نطقي‌مقدم با ركورد 35 متر و 84 سانتي‌متر

هفتگانه: اهدا طبق فروش با 2595 امتياز

10 كيلومتر پياده‌روي: آمنه ضوي با زمان 59 دقيقه و 16 ثانيه و يك صدم ثانيه

3 هزار متر بامانع: ليليا آسريان با زمان 12 دقيقه و 43 ثانيه و 17 صدم ثانيه